مگا موج ایرانیان
حوزه های فعالیت : مخابرات و ماهواره
نام محصول:
سیمولاتور داده های ماهواره
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02177241627
ماهواره های تصویربرداری خروجی سنسورهای خود را با فرمت خاص به صورت داده های سریال به سمت ایستگاه زمینی گسیل می دارند. آزمایش ایستگاه زمینی به هنگامی که ماهواره در آسمان دیده نمی شود یکی از ضروریات ایستگاه زمینی است. بنابراین سیموالتور داده های ماهواره ای وسیله ای است که داده هایی با فرمت ماهواره مورد نظر ایجاد می کند. در ماهواره های سنجش از دور سرعت این داده ها معموال بین 100 تا 150 مگابیت بر ثانیه است. دستگاهی که در این شرکت طراحی شده قادر است داده هایی تا سرعت 150 مگابیت بر ثانیه را با فریم بند

امکان برنامه ریزی برای هر نوع ماهواره تا سرعت 150مگابیت بر ثانیه، امکان برنامه ریزی برای ماهواره های بومی، امکان ارسال تصاویر مورد نظر بهره بردار به عنوان پترن