تحلیل افزار مبتکر میراث
حوزه های فعالیت : نرم افزاری و هوش مصنوعی