مهندسی شبکه هیراد زاگرس
حوزه های فعالیت : فناوری اطلاعات - امنیت
نام محصول:
تست نفوذ و ارزیابی امنیت و اجرای شبکه امن و استاندارد ISMS و "خدمات تخصصی نصب، و تعمیر و نگهداری تخصصی"
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
08337276844
استاندارد ISMS مجموعه استانداردهای لازم از نظر فیزیکی و مجازی برای جلوگیری از مخاطرات امنیتی است که باید در سازمان ها رعایت گردد که بررسی و اجرای این استاندارد ها نیازمند یک داشتن دانش فنی و یک تیم حرفه ای است.