پویا فن آوران کوثر
حوزه های فعالیت : پردازش تصویر
نام محصول:
سیستم تخمین بار و ثبت تردد خودروهای حمل نخاله
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02166175912
به منظور ثبت اطلاعات مربوط به حجم بار و تردد خودروهای حمل نخاله در محل تخلیه نخاله ها می باشد. با وارد شدن خودرو به محل مخصوص، سیستم فعال شده و پلاک خودرو قرائت خواهد شد. همزمان با تشخیص ورود خودرو و قرائت پلاک، بخش اصلی سامانه نیز فعال شده و با کمک فناوری پردازش تصویر و تکنیک استریو، حجم بار تخمین زده می شود و به همراه اطلاعات مربوط به خودرو ذخیره خواهد شد.